دانلود رایگان کتاب روانشناسی فیزیولوژیک غلامحسین جوانمرد در وب سایت کتاب برو برای شما معرفی شده است.

کتاب «روانشناسی فیزیولوژیک» توسط قلم چیره دست غلامحسین جوانمرد (1347-1347) تألیف شده است که اثری علمی در حوزه روانشناسی به شمار می رود که به مفاهیم روانشناسی فیزیولوژیک به عنوان یکی از زیرشاخه های روانشناسی زیستی می پردازد. در بخشی از این کتاب می بینیم: فیزیولوژی به بررسی عملکرد ساختارهای فیزیکی موجودات زنده می پردازد، به عبارت دیگر کلمه فیزیولوژی به این معناست که علم اعمال بدن موجودات زنده است و از لحظه ای که علم روانشناسی فیزیولوژیک وارد عرصه شد که بین این رشته و فیزیولوژی ارتباط تنگاتنگی وجود داشته است.

دانلود کتاب روانشناسی فیزیولوژیک

در رابطه با رابطه نزدیک این دو می توان گفت که یکی از دلایل این امر این بود که بنیانگذار علم روانشناسی یعنی ویلهلم وونت بر اساس تحصیلات خود فیزیولوژیست به حساب می آمد و دلیل دیگر آن رابطه بود. بین روانشناسی و فیزیولوژی می توان گفت که منشأ همه رفتارهای موجود مغز است و به طور کلی حتی غدد درون ریز نیز به نوعی توسط ساختارهای مغز کنترل می شوند و از طرفی حتی عوامل محیطی نیز در مغز بازنمایی و پردازش می شوند. به این ترتیب در مطالعه رفتار، مغز و سیستم عصبی به طور کلی نقش و جایگاهی اساسی به عهده می گیرند.

دانلود رایگان کتاب روانشناسی فیزیولوژیک پیام نور

آنها رشته روانشناسی علمی را علم مطالعه رفتار و فرآیندهای ذهنی تعریف می کنند و اگر فرآیندهای ذهنی را نوعی رفتار بدانیم، در این صورت به دلیل اینکه رفتار شامل جنبه های عملی می شود، به حوزه های وسیعی تقسیم می شود. ما نیاز به تنوع داریم و در بررسی نهایی رفتار می توان به طور متعارف پایه های اصلی رفتار را به دو قسمت طبقه بندی کرد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

کتاب روانشناسی فیزیولوژیک پیام نور

آن دو بخش، مبانی زیستی و مبانی محیطی هستند که در طبقه بندی مبانی بیولوژیکی رفتار، به صورت کلی و جامع می توان به سیستم عصبی، غدد درون ریز و عوامل ژنتیکی اشاره کرد که هر کدام شامل عوامل تعیین کننده بیولوژیک هستند. اساس رفتار و در مجموع مبانی بیولوژیکی رفتار از تعامل همه موارد ذکر شده شکل می گیرد و از طرفی می توان مبانی محیطی رفتار را از عوامل درون رحمی به عوامل خانوادگی، اجتماعی، جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی گسترش داد. البته مبانی را از هم جدا می کند تشخیص یک رفتار از رفتار دیگر مشکل است زیرا یک رفتار از تعامل همه عوامل ذکر شده شکل می گیرد و نمی توان مرزبندی قابل مشاهده ای بین این عوامل تعیین کرد.

منابع معتبر برای دریافت و دانلود این کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی فیزیولوژیک غلامحسین جوانمرد

کتاب پیشنهادی

کتاب کنکوریوم مهر و ماه رشته تجربی VIP