دانلود رایگان کتاب اقتصاد کوچه مجید پورشافعی در وب سایت کتاب برو برای شما معرفی شده است.

کتاب «اقتصاد خیابان» که توسط مجید پورشفیع طراحی و تنظیم شده است، از سری کتاب های مربوط به گزارش پول ملی ایران، هزینه های زندگی و دستمزد در دو دهه پایانی 1357-1357 خورشیدی است. ، که در آن به این موضوعات و مطالب پرداخته شده است. بوده است

دانلود کتاب اقتصاد کوچه مجید PDF

با توجه به مطالب این کتاب می توان دریافت که زندگی مردم ایران در دو دهه اخیر (1157-1357 شمسی) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. این کتاب شامل تمامی مطالب و مفاهیم در 7 قسمت می باشد که به ترتیب زیر به آن می پردازیم. و از نظر اقتصادی و تاریخی در این کتاب به این نکته اشاره شده است که در قسمت اول این کتاب، موضوعات و موضوعاتی از قبیل نابسامانی های ایران در سال های پایانی حکومت زندیان و آغاز حکومت قاجارها بیان شده است. مورد بحث قرار گرفته است که در ادامه این بخش اساسی به آنها پرداخته شده است. و اساس قسمت دوم این کتاب پول و سکه (تومان-قرآن، شاهی پل، عباسی، صنار و…) و وزن (خروار-من-چارک-گیر-مشقل-نخود-گندم) است. در ایران عصر قاجار است.

 اقتصاد، کوچه مجید پورشافعی

و در قسمت سوم این کتاب هزینه زندگی، قیمت اجناس و میزان دستمزد در سالهای پس از مرگ کریمخان و روزهای مبارزه قاجار برای رسیدن به قدرت مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. آنچه شما نیاز دارید پوشش داده شده است و این کتاب با نثری روان و قابل فهم برای تمامی علاقه مندان به علم اقتصاد و تاریخ آن مناسب است که از سری کتاب های معتبر در این زمینه می باشد.

دانلود پی دی اف اقتصاد کوچه مجید پورشفیع

و سرانجام در پایان این کتاب که آخرین فصل یعنی فصل هفتم است، برای بیان و ارائه مطالب و موضوعات ارزشمندی از جمله سرنوشت پول ملی ایران، قرآن ایران (که به ریال از سال 1308 شمسی). به نام) و تأثیر درآمدهای نفتی بر زندگی مردم و میزان مخارج زندگی و دستمزد در دوران سلطنت پهلوی ها تا سرنگونی آنها که به طور کامل و جامع مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

منابع معتبر برای دریافت و دانلود این کتاب:

دانلود کتاب اقتصاد کوچه مجید پورشافعی

کتاب پیشنهادی

کتاب آسیب شناسی اجتماعی رحمت الله صدیق سروستانی