دانلود رایگان کتاب حقوق کار حسن خسروی در وب سایت کتاب برو برای شما معرفی شده است.

به منظور آشنایی دانشجویان با موضوعات، کلیات و سرفصل های مورد مطالعه در حقوق کار، ماهیت حقوق کار، جایگاه حقوق کار در علم حقوق، روابط کار، قراردادهای کار، حقوق و تکالیف کارگران و کارفرمایان، سازمان ها و سازمان های کارگری و کارفرمایی و نظام حقوقی، حل اختلافات ناشی از روابط کار در این کتاب مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این کتاب در 7 فصل طراحی و تنظیم شده است.

دانلود کتاب حقوق کار حسن خسروی

هر فصل از این کتاب شامل اهداف کلی و آموزشی است که مطالعه آنها نقش مهمی در درک مباحث و سازماندهی فکری دارد و در پایان هر فصل خلاصه ای از مطالب بیان شده است که می تواند کمک شایانی به یادگیری موضوعات مهم دروس مختلف داشته باشد و پس از اتمام هر فصل، سوالاتی تحت عنوان خودآزمایی و همچنین روش های امتحانی خوبی برای دانش آموزان بیان می شود که می تواند برای درس پایانی موضوعی آشنا باشد. امتحان و پاسخ تست ها در انتهای کتاب طراحی شده است.

دانلود کتاب پی دی اف حقوق کار

در فصل اول این کتاب به تبیین و جایگاه حقوق کار در علم حقوق، مبانی و منابع حقوق کار و قلمرو و موضوعات حقوق کار پرداخته شده است و پس از آگاهی از مفهوم، ابعاد و مزایای حقوق کار، در فصل دوم این کتاب، محتوای تحولات تاریخی حقوق کار قبل و بعد از انقلاب صنعتی و نیز با توجه به تحولات نظام اقتصادی و ارزش اجتماعی جامعه، بررسی شده است. و این تحولات از منظر رویکردهای مختلف در این فصل مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است و در فصل سوم این کتاب شرایط قانون کار، نظام حقوقی حقوق و مزایای کارگر، حقوق و تکالیف کارگر و کارفرما، مسئولیت مدنی و کیفری کارگر و کارفرما در محیط کار مورد بررسی و بحث قرار گرفته است.

خرید PDF حقوق کار حسن خسروی

همچنین در فصل چهارم این کتاب، قرارداد کار به عنوان منشأ حقوق و تکالیف کارگر و بخش منظم روابط کار مطرح شده است و ماهیت، ویژگی‌ها، شرایط اعتبار قرارداد کار، مصادیق تعلیق و فسخ قرارداد کار و در نهایت در فصل هفتم ماهیت روابط و روش‌های حل اختلاف اداری، مکانیسم حل و فصل اختلافات ناشی از حل اختلاف، تشخیص داده شده است. هیأت ها و دستگاه قضایی مورد ارزیابی و تفسیر قرار گرفته است.

منابع معتبر برای دریافت و دانلود این کتاب:

دانلود کتاب حقوق کار حسن خسروی

کتاب پیشنهادی 

کتاب تعارض قوانین نجاد الماسی