دانلود رایگان کتاب بیوشیمی دولین رضا محمدی جلد اول در وب سایت کتاب برو برای شما معرفی شده است.

کتاب بیوشیمی دولین که در دو جلد طراحی شده است و این کتاب حاضر جلد اول است و با توجه به محتوای ارزشمند، روان و ساده می توان اذعان داشت که این کتاب یکی از بهترین، مفید و برجسته ترین کتاب ها در این زمینه است. رشته. می آید که با دقت در متن کتاب متوجه می شویم که تمامی مطالب و موضوعات به صورت یکپارچه، منظم و دقیق با استفاده از به روزترین منابع طراحی و تنظیم شده است که این کتاب را به یکی از برجسته ترین کتاب ها

پی دی اف بیوشیمی دولین

در رابطه با مطالب این کتاب می توان به بخشی از آن اشاره کرد که یکپارچگی و کنترل فعالیت های سلولی را در این کتاب به شرح زیر بیان می کند: یک سلول یوکاریوتی شامل ساختار در هم تنیده ای است که موقعیت درون سلولی خود را حفظ می کند و زمان می برد تا تعداد زیادی واکنش و فرآیندهای شیمیایی پیچیده را به طور همزمان انجام دهید، به همین دلیل نیاز زیادی به کنترل و یکپارچگی و همچنین سلول ها در ارتباط با موجودات چند سلولی از مسیر و فرآیند اعمال تأثیر بر یکدیگر وجود دارد. به منظور ایجاد تعادل در واکنش های بافتی و سلولی، در حفظ سلامت کل ارگانیسم نقش دارند.

دانلود بیوشیمی Devlin

واکنش‌ها و فعالیت‌های بسیار کمی نقش مستقلی دارند. تغییر در عملکرد می تواند تأثیر مثبت یا منفی بر سایر فعالیت ها داشته باشد و همانطور که در محتوای این کتاب آمده است، کنترل فعالیت در سطوح مختلف از بیان ژن گرفته تا تغییر غلظت یک آنزیم یا عامل پروتئینی است. برای تغییر غلظت سوبسترا یا مقدار کوآنزیم ها به منظور تنظیم یک واکنش آنزیمی انجام می شود و همچنین ادغام تعداد زیادی از فرآیندهای سلولی توسط پروتئین هایی حاصل می شود که به عنوان فعال کننده یا بازدارنده عمل می کنند که هموستاز سلولی را حفظ می کنند.

 

دانلود رایگان کتاب بیوشیمی فارسی دولین pdf

در ارتباط با مطالب و مفاهیم بیان شده در این کتاب به تعدادی از موضوعات مرتبط اشاره می کنیم.

 

ساختار ماکرومولکول ها: ساختار سلول یوکاریوتی

DNA و RNA: ترکیب و ساختار

پروتئین 1: ترکیب و ساختار

انتقال اطلاعات: همانندسازی، نوترکیبی و تعمیر RNA

RNA: رونویسی و پردازش RNA

سنتز پروتئین: ترجمه و اصلاحات پس از ترجمه

DNA نوترکیب و بیوتکنولوژی

تنظیم بیان ژن

عملکرد پروتئین: روابط ساختار-عملکرد در خانواده های پروتئینی

آنزیم ها: طبقه بندی و کنترل بالینی

سیتوکروم P450 و نیتریک اکسید سانترات

غشاهای بیولوژیکی: ساختار گیرنده ها و انتقال مواد

نحوه و نحوه هدایت پیام

این تعداد موارد ذکر شده از سلسله مباحثی است که در محتوای جلد اول این کتاب آمده است.

منابع معتبر برای دریافت و دانلود این کتاب:

دانلود کتاب بیوشیمی دولین رضا محمدی جلد اول

کتاب پیشنهادی

اختلال های یادگیری دانیل پی هالاهان