دانلود رایگان کتاب حقوق مدنی ۲ اموال و مالکیت ناصر کاتوزیان در وب سایت کتاب برو برای شما معرفی شده است.

مؤلف محترم این کتاب در مقدمه کتاب حقوق مدنی 2 مال و مالکیت آورده است که از نظر حقوقی، مال به چیزی اطلاق می شود که دارای دو شرط اساسی باشد، اول اینکه مفید باشد و نیازی را برآورده کند. نیاز مادی یا معنوی است و دوم اینکه بتوان آن را به شخص یا قوم خاصی نسبت داد.

کتاب اموال و مالکیت کاتوزیان+pdf

یکی از مباحثی که در درس مقدماتی حقوق مدنی تدریس می شود، مال و مالکیت است. درک تعداد زیادی از مسائل حقوق مدنی مشروط به فراگیری برخی مفاهیم و مباحث اساسی است که از جمله آنها می توان به مفهوم مال، حق و مالکیت و در کتاب مال و مالکیت اثر ارزشمند دکتر ناصر کاتوزیان اشاره کرد. شرح حال که در گام اول به تعریف و تبیین مباحث اساسی حقوق شهروندی مانند مفهوم مالکیت و انواع حقوق مالی و مفهوم مالکیت می پردازد و سپس انواع اموال را با توجه به ارزیابی قانونگذار در قانون مدنی بیان می کند. به سه دسته کلی تقسیم می شوند که بر اساس ماهیت اشیاء (کالاها و منافع، مصرفی و بادوام، منقول و غیرمنقول) بر حسب تملیک آنها (اموالی که دارایی اشخاص حقیقی یا حقوقی است و اموالی که دارایی ندارند) تقسیم می شوند. مالک معین از قبیل عام، مباحات و مجهول المالک) _ اعتبار قابل نقل و انتقال (قابل انتقال و غیرقابل نقل و انتقال از قبیل اموال متصرف و رهن) منقسم و تماماً و با تقسیمات جزئی و سایر تقسیمات فرعی به فصاحت است. و نثر روان و حقوقی که در قسمت بعدی کتاب توضیح داده شده است. نگارنده به تعریف و ویژگی های مالکیت و کارکردهای آن، ایجاد و زوال و چگونگی اثبات مالکیت پرداخته است. همچنین در قسمت آخر کتاب به شرح و تبیین فروع مالکیت از قبیل انتفاع و اقسام آن، وقف و مالکیت عین وقف، ارتفاق و انواع آن می پردازد. پرداخت شده است.

منابع معتبر برای دریافت و دانلود این کتاب:

دانلود کتاب حقوق مدنی ۲ اموال و مالکیت ناصر کاتوزیان

کتاب پیشنهادی 

کتاب آیین دادرسی مدنی ۱ محمد مهدی توکلی