دانلود رایگان کتاب حقوق اداری منوچهر طباطبایی در وب سایت کتاب برو برای شما معرفی شده است.

کتاب حقوق اداری خلاصه ای از درس حقوق اداری ایران است که در برنامه ریزی دانشگاهی در دو نیمسال تحصیلی تحت عنوان سازمان اداری کشور و استخدامی عمومی و اعمال حقوقی اداری (مقررات اداری و قراردادها و حاکمیت نظام اداری) تدریس و تدریس می شود. قانون) و رسیدگی اداری. آورده شده است و یکی از ویژگی های این کتاب وضوح مباحث و رعایت اختصار در بررسی ها و تحلیل های علمی است و همچنین در این کتاب علاوه بر بحث کلی در مورد حقوق اداری، اصول اساسی آن مانند اصل تمرکززدایی اداری و مشارکت مردم در تصمیم‌گیری قواعد و اصل قانونی بودن سازمان‌های عمومی و اصل برقراری عدالت در روابط فرد و دولت و رعایت آزادی‌های فردی از اصول راهنمای مدیریت معاصر است و باید به دقت مورد توجه قرار گیرد. در محدوده برنامه درسی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.

دانلود رایگان کتاب حقوق اداری pdf

در ویرایش چهارم کتاب حقوق اداری تالیف منوچهر طباطبایی در شش فصل توسط انتشارات به چاپ رسیده است و در ادامه به شرح فصول این کتاب می پردازیم که شامل فصل اول می باشد که مربوط به آن می باشد. به سازمان اداری کشور و فصل دوم که مربوط به استخدام دولتی است. و فصل سوم که مربوط به خدمات اداری دولت است: پلیس اداری و خدمات عمومی و فصل چهارم مربوط به شخصیت حقوقی سازمان های اداری و قوانین اداری و فصل پنجم مربوط به آن است. به مسئولیت مدنی دولت و کارکنان دولت و در نهایت فصل ششم که به حاکمیت قانون در روابط دولت و افراد و موضوع دادگاه های اداری می پردازد، این کتاب برای مقطع کارشناسی تهیه و تنظیم شده است. دانشجویان حقوق و علوم سیاسی منبع اصلی و مهم درس «حقوق اداری» به ارزش 2 واحد.

کتاب حقوق اداری pdf

در کتاب حقوق اداری تالیف منوچهر طباطبایی سعی شده با توجه به مباحث سنگین و طاقت فرسا درس از متون ساده و قابل فهم استفاده شود تا مطالب برای دانشجویان عزیز سهل و سهل باشد. این کتاب با فرمت PDF پارس پی دی اف برای علاقه مندان می باشد. برای این موضوع و دانشجویان رشته مربوطه تهیه و تنظیم شده است تا بتوانند به راحتی به این کتاب دسترسی داشته باشند و در امتحانات خود موفق باشند.

منابع معتبر برای دریافت و دانلود این کتاب:

دانلود کتاب حقوق اداری منوچهر طباطبایی

کتاب پیشنهادی 

کتاب آمار و احتمال و کاربرد آن در مدیریت و حسابداری هادی رنجبران