دانلود رایگان کتاب مهارتهای آموزشی و پرورشی جلد دوم حسن شعبانی در وب سایت کتاب برو برای شما معرفی شده است.

کتاب مهارت های تربیتی جلد دوم از سری کتاب های آموزشی است که توسط حسن شعبانی طراحی و تنظیم شده است که باعث شده تا دیدگاه جدیدی از نظریه ها، رویکردها و الگوهای آموزشی در پیش روی عوامل آموزشی و دانش آموزان عزیز قرار گیرد تا شاید پلی بین تئوری و عمل شکل خواهد گرفت.

دانلود کتاب مهارت های آموزشی و تربیتی جلد دوم PDF

تمامی مطالب این کتاب در 2 قسمت و 9 فصل طراحی و گنجانده شده است. در ابتدای این کتاب، قسمت اول با عنوان نظریه ها و دیدگاه های مختلف در حوزه تعلیم و تربیت و عوامل مؤثر بر آن شامل 5 فصل است. وی مطالب و مفاهیم این فصل را بیان و ارائه کرده است و همچنین در این فصل ها دانش آموزان با نظریه ها و دیدگاه های مختلف در زمینه تعلیم و تربیت آشنا می شوند و در فصول مختلف این بخش با نقش فرهنگ، ذهن، انگیزه بر طبیعت و طبیعت آشنا می شوند. عملکرد آموزش و تحلیل یادگیری مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.

PDF مهارت های آموزشی و تربیتی حسن شعبانی

در ادامه این کتاب و همراه با قسمت اول، در قسمت دوم با عنوان رویکردها و الگوهای آموزشی، دانش آموزان با چهار رویکرد و هشت الگوی آموزشی در اجرای فعالیت ها آشنا می شوند. و الگوها به دانش آموزان کمک کرده است تا از الگوهای سنتی پیشگام باشند و آموزش را به رویکردها و الگوهای آموزشی جدید چه در حوزه علوم انسانی و اجتماعی و چه در حوزه علوم ناب سوق دهند و با رویکردهای نوین در مسیر آموزش و پرورش آشنا شوند. تحصیلات.

 جزوه مهارت های آموزشی و تربیتی جلد دوم شعبانی

در رابطه با محتوای درج شده در این کتاب، پنج فصل اول کاملاً جدید است و در ویرایش های قبلی وجود نداشت و در قسمت دوم و فصل های آن تقریباً 50 درصد تغییرات، بازنگری و موضوعات و موضوعات جدید اضافه شده است. به آن از سلسله مباحث و موضوعاتی که در این کتاب مورد بررسی و بررسی قرار گرفته است، می توان به عوامل مؤثر انگیزش و نقش انگیزش در فعالیت ها و رویکردها و الگوهای تربیتی و رویکرد تربیت معلم محور اشاره کرد. آموزش مستقیم).

منابع معتبر برای دریافت و دانلود این کتاب:

دانلود کتاب مهارتهای آموزشی و پرورشی جلد دوم حسن شعبانی

کتاب پیشنهادی

کتاب اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی علی اکبر سیف