دانلود رایگان کتاب حقوق اساسی ۲ دکتر حسن خسروی در وب سایت کتاب برو برای شما معرفی شده است.

کتاب حقوق اساسی (2) با در نظر گرفتن مصوبه جدید شورای گسترش و ارتقای علوم انسانی و سرفصل های مصوب طراحی و تهیه شده است و چاپ اول این کتاب با تغییراتی به سال 1388 برمی گردد. در عناوین گنجانده شده، ضمن ایجاد اضافات و اصلاحات مجدداً ویرایش می شود.

دانلود کتاب حقوق اساسی ۲ حسن خسروی

این کتاب به منظور افزایش دانش و درک دانش آموزان در رابطه با مسائل مهم حکمرانی و ساختار نظام سیاسی کشور طراحی و تدوین شده است و در این درس با الهام از مطالب کلی بیان شده در کتاب حقوق اساسی ( 1) مباحث اساسی مطرح شده است و هدف کلی این کتاب بررسی و بررسی نقش قوای عالی کشور اعم از قوه مؤسس و اعتدال، قوای مؤسس یعنی مقننه، مجریه و قضائیه است. اختیارات و نهادهای اساسی خاص در اعمال حکومت.

 PDF حقوق اساسی 2

و دانشجو این توانایی را دارد که از روش حکومت داری و نحوه انجام خدمات عمومی توسط قوای حاکمه به ارزیابی دقیق دست یابد و از سوی دیگر با نحوه شکل گیری هر یک از قوا و تعاملات با یکدیگر و نحوه و نحوه انجام وظایف. آگاهی از سیستم پاسخگویی و اثربخشی آن در نظام سیاسی.

دانلود کتاب حقوق اساسی ۲

در فصل اول این کتاب به موضوعات زیر پرداخته شده است:

این مطالب در ارتباط با ماهیت و مبانی استقرار قدرت تشکیل دهنده در ساختار نظام سیاسی و نقش آن در شکل گیری نهادهای اساسی و تدوین قواعد اساسی جامعه سیاسی، آرمان های اساسی و ارزش های مردم در قالب تدوین و اصلاح قانون اساسی و نیز ماهیت و جایگاه قوه میانه رو در تنظیم روابط قوای سه گانه و حل اختلافات آنها به منظور ایجاد تعادل در ساختار سیاسی. و تعیین نقش ولی قانونی به عنوان قوه تعدیل کننده در هدایت قوای حاکمه مطرح شده است.

و همچنین در ادامه کتاب در فصل های دوم و سوم و چهارم به موضوعاتی از قبیل:

ماهیت، کارکرد، اهداف، ساختار تشکیلات و امور قوای سه گانه یعنی قوای مجریه، مقننه و قضاییه و نحوه عملکرد هر یک به طور کلی در دانش پایه حقوقی و در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ماهیت اسلامی، حاکمیت الهی، نقش ولی دینی و ارزش‌های دموکراتیک مورد بحث قرار گرفته است.

منابع معتبر برای دریافت و دانلود این کتاب:

دانلود کتاب حقوق اساسی ۲ دکتر حسن خسروی

کتاب پیشنهادی 

کتاب حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام حسین جوان آراسته