دانلود رایگان کتاب حقوق تطبیقی محمود عرفانی در وب سایت کتاب برو برای شما معرفی شده است.

کتاب حقوق تطبیقی ​​یکی از کتاب های ممتاز در این زمینه به شمار می رود که با ویژگی هایی چون نثر روان و ساده و مطالبی سهل الفهیم آن را به یکی از معتبرترین کتاب ها در این زمینه تبدیل کرده است.

PDF کتاب قانون تطبیقی ​​محمود عرفانی

یا با نگاهی کلی و مطالعاتی به کتاب از قدیمی ترین قانون بیان شده تا زمان پیشرفت، تجربیات حقوقی کشورهای مختلف و گسترده را بدست آورید و با مطالعه و تحقیق در آنها، همان قوانین مندرج را در شرایط مورد نیاز در کشور مورد نظر استفاده شده و همچنین حقوق تطبیقی ​​به این معناست که بررسی نظام حقوقی دو یا چند کشور به گونه ای است که تفاوت ها و شباهت های آنها بررسی شود و این تفاوت ها و اشتراکات بین آنها سطحی یا عمیق باشد.

کتاب حقوق تطبیقی

اگر اختلافات ناشی از عوامل عمیق اقتصادی، سیاسی و اجتماعی باشد، در این شرایط، نتایج مطالعه تطبیقی ​​امکان پذیر نخواهد بود و به عنوان مثال: کشوری که قدرت مالی ضعیفی دارد نمی تواند به سرعت راه حل اقتصادی یک کشور قدرتمند را بیابد. در امور داخلی و از این قبیل مسائل در کتاب حقوق تطبیقی ​​مطرح شده است و برخی از حقوق دانان معتقدند که حقوق تطبیقی ​​علم محسوب می شود زیرا نه تنها صاحب نظر دارد بلکه دارای نهادهای حقوقی است که نوعی جغرافیای حقوقی است. بررسی می کند و همچنین نتیجه به دست آمده از مطالعه منظم حقوق تطبیقی ​​با مطالعه حقوق داخلی یک کشور متفاوت است.

قانون تطبیقی ​​محمود عرفانی

در کشورهایی مانند فرانسه، آلمان، ایتالیا، هند، انگلستان، شوروی سابق، روسیه و اسلام، هدف حقوق تطبیقی ​​بررسی قوانین دو یا چند کشور و بررسی تفاوتها و اشتراکات آنها و در نهایت در رابطه با آنهاست. به محتوا این کتاب می توان گفت یکی از معدود کتاب های کامل و جامع در این زمینه است.

منابع معتبر برای دریافت و دانلود این کتاب:

دانلود کتاب حقوق تطبیقی محمود عرفانی

کتاب پیشنهادی 

کتاب بهداشت مدارس اسماعیل دل پیشه