دانلود رایگان کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت(جلد دوم)تحلیل آماری عادل آذر در وب سایت کتاب برو برای شما معرفی شده است.

در طیف وسیعی از زمینه های عملی، محققین در تلاش برای تعیین پارامترهای جامعه هستند. اما به طور مستقیم با سرشماری جامعه آماری نمی توان آنها را به دست آورد و در چنین شرایطی محققین برای استنباط پارامترهای مورد نظر باید به مثال هایی از جامعه آماری بسنده کنند و شاخصی که از جامعه آماری با استفاده از سرشماری به دست می آید، پارامتر نامیده می شود.

کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت pdf

از سوی دیگر، شاخص به‌دست‌آمده از نمونه تصادفی n نفر از جامعه، «آمار» نامیده می‌شود و همانطور که در فصل اول اشاره شد، یکی از مهم‌ترین حوزه‌های آمار استنباطی، تعمیم اطلاعات از سطح آمار به پارامترها است و جلد دوم کتاب آمار و کاربردهای آن که در این مقاله ارائه می‌شود، ادامه جلد اول محسوب می‌شود. برای درک مطالب این جلد باید جلد اول را بخوانید تا بتوانید به راحتی توانایی ادامه مطالب را در این کتاب به خوبی یاد بگیرید و در این کتاب می توانید فصول پایه مانند توزیع نمونه گیری، نسبت موفقیت نمونه (p) و تخمین فاصله، واریانس جمعیت، فرضیه صفر و فرضیه متقابل، تحلیل واریانس یک عامل و انسان جامع و غیره را به صورت کامل مطالعه کنید.

کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت، جلد دوم

کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت که جلد دوم آن در هر فصل و در انتهای سوالات مربوط به آن رشته، قسمت های متعددی طراحی و تنظیم شده است تا بتوانید به درک عمیق و کامل تری از هر قسمت از این کتاب دست یابید و بهترین نتایج ممکن را بگیرید. این کتاب با نگارش استادانه دکتر عادل آذر و منصور مومنی طراحی و تنظیم شده است. خیلی راحت باش

کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت تحلیل آماری

در رابطه با کاربرد این درس در مدیریت می توان گفت که از کلمه آمار سه معنی مختلف استخراج شده است و اولین قدمی که کلمه آمار به ذهن متبادر می شود اطلاعات آماری است، همانطور که گفته می شود «اداره کل گمرک آمار واردات و صادرات شش ماهه اول سال را منتشر کرد». در این جمله کلمه آمار و اطلاعات و ارقام را مترادف دانسته و مفهوم دیگر آمار را نظریه آمار است که در آن اصول اولیه ریاضی و قواعد محاسبات و فرمول های آماری بیان شده است و آخرین معنای کلمه آمار روش هایی است که در جمع آوری، تقسیم، تجزیه و تحلیل و تفسیر حقایق و داده ها به کار می رود. آمار استفاده شده آورده شده است.

منابع معتبر برای دریافت و دانلود این کتاب:

دانلود کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت(جلد دوم)تحلیل آماری عادل آذر

کتاب پیشنهادی 

کتاب لغت خونه عربی میثم فلاح