دانلود رایگان کتاب افغانستان در مسیر تاریخ جلد ۲ میر غلام محمد غبار در وب سایت کتاب برو برای شما معرفی شده است.

همانطور که قبلاً در رابطه با جلد اول آن با این کتاب آشنا شدید، جلد دوم این کتاب در ادامه جلد اول است که توسط مرحوم میر غلام محمد غبار طراحی و تنظیم شده است و در ادامه مطالب جلد دوم این کتاب ما کتاب ها را پرداخت می کنیم.

کتاب افغانستان در مسیر تاریخ، جلد دوم، میر غلام

این کتاب جلد دوم تاریخ معاصر افغانستان است که شامل مطالب و مفاهیم مندرج در این جلد ربع دوم قرن بیستم (دوره حکومت خاندان نادرشاه تا سقوط شاه محمود خان) و نویسنده در این کتاب آورده است که محتوای این کتاب را بیشتر بر اساس مشاهدات، خاطرات و پیگیری های شخصی نوشته است و کمتر از منابع و منابع استفاده کرده است. جلد دوم این کتاب در چهار فصل طراحی و تهیه شده است که فصل اول آن ((بقیه واکنش های ارتجاع 1308: شمسی)) در ارتباط با دو رویداد مهم یعنی (آشوب) نامگذاری شده است. حکومت حبیب الله کلکانی پس از سقوط دولت امانیه) و (سقوط حکومت آشفته) که به طور کامل و جامع بیان کرده است.

افغانستان در مسیر تاریخ جلد 2 میر غلام محمد غبار PDF

در ادامه فصل اول، در محتوای فصل دوم که با عنوان ((تاسیس ارتجاع و خفقان و مبارزات مردم با آن) شروع می شود، تحولات افغانستان طی سال های 1308 تا 1312 را در بر می گیرد. دوران سلطنت نادرشاه و همچنین در فصل سوم این کتاب با عنوان ((تداوم استبداد و استبداد)) وقایع افغانستان از سال 1312 تا 1325 را که مربوط به حکومت محمد هاشم خان و در نهایت در در پایان این کتاب در فصل آخر، موضوعات و موضوعات حوزه تغییر وضعیت اجتماعی و مبارزات سیاسی دموکراتیک و ملی در سال های 1325 تا 1332 در زمان شاه محمود خان به صورت روان و ساده توضیح داده شده است. .

افغانستان در تاریخ میر غلام محمد غبار

با توجه به اینکه این کتاب یک کتاب ارزشمند ملی است، این کتاب از محبوبیت و شهرت بالایی برخوردار است و نویسنده به سیاست اجتماعی، اقتصادی، داخلی و خارجی و وضعیت دولت و مردم افغانستان نیز در میان نقدها و بررسی ها اشاره کرده است. توضیح دوره های مختلف تاریخی آن را به کتابی جامع و کامل تبدیل کرده است.

منابع معتبر برای دریافت و دانلود این کتاب:

دانلود کتاب افغانستان در مسیر تاریخ جلد ۲ میر غلام محمد غبار

کتاب پیشنهادی

کتاب افغانستان در مسیر تاریخ جلد ۱ میر غلام محمد غبار